Schoonmaakbedrijf Both

 

Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Both

Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Both B.V. gevestigd te Oud-Beijerland aan de Spykerlaan 1 (3261NG), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam onder nummer 23046996.

(klik hier voor een PDF-versie)

   1. DEFINITIES

  1. Both: de besloten vennootschap Schoonmaakbedrijf Both B.V., gevestigd te Oud-Beijerland, danwel enige aan haar gelieerde onderneming die zich van de onderhavige Algemene Voorwaarden bedient.
  2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan Both een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft gegeven alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
  3. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Both uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. alle Werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder Werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan: het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden van uiteenlopende aard voor zowel bedrijven als particulieren.
  4. Overeenkomst: iedere overeenkomst terzake van het verrichten van de Werkzaamheden die tussen Both en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst. 
 • 2. ALGEMEEN 
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, alsmede Overeenkomsten gesloten met Both. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Both schriftelijk is bevestigd.
  2. Alle gegevens in publicatie- en reclamemateriaal, website, e.d. zijn vrijblijvend en herroepelijk en aan veranderingen onderhevig. Both staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie kunnen geen aanspraken ontleend worden.
  3. Afspraken met personeel van Both binden Both niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Both zijn bevestigd.
  4. Andere voorwaarden dan deze worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden dan wel afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig, in­dien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.
  5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op de Overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd.
  6. Waar in deze voorwaarden de term “schriftelijk” wordt genoemd, wordt daaronder tevens iedere elektronische wijze van berichtverzending, zoals via e-mail, internet en/of intranet, verstaan. 
 • 3. OFFERTES 
  1. Alle aanbiedingen van de zijde van Both zijn - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - vrijblijvend. Both is pas gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
  2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en de alsdan bij Both gehanteerde uurtarieven.
  3. Alle door Both opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de offerte, overeenkomst en/of opdracht bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  4. Both is gerechtigd, de overeengekomen (dan wel conform lid 2 van deze bepaling vastgestelde) prijs c.q. prijzen jaarlijks per 1 januari (maar niet eerder dan drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst) te indexeren volgens de consumenten­prijs­index (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  5. De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de geldende prijs. Indien het CBS bekendmaking van genoemd indexcijfer staakt, zal een zoveel mogelijk daarmee vergelijkbaar indexcijfer worden toegepast.
  6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, behoudt Both zich het recht voor om stijging van één of meer van de kostenelementen (waaronder ook, doch niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies)aan Opdrachtgever door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, schriftelijk door Both aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Onverminderd het voorgaande is Both steeds gerechtigd alle verhogingen in heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen direct door te berekenen.

         4. OPDRACHTEN        

  1. Bij twijfel over de inhoud van de Overeenkomst, wordt de offerte danwel opdrachtbevestiging van Both geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  2. De inhoud van de Overeenkomst is gebaseerd op de bij opname van de Werkzaamheden door de Opdrachtgever aangewezen of opgegeven ruimtes, objecten, inventaris en hoeveelheden.
  3. Indien Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst of de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven op enig moment wenst te wijzigen, zal Both hieraan tegemoet komen, indien en voor zover dit, naar haar oordeel, redelijkerwijs mogelijk is. Worden de bedoelde wijzigingen door Opdrachtgever niet schriftelijk maar mondeling opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de wijzigingen schriftelijk door Both zijn bevestigd.
  4. Indien een wijziging in de Overeenkomst als bedoeld in artikel 4.3, welke door Both is geaccepteerd, hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden deze hogere kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  5. Eventuele instructies van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
  6. Both behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
  7. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden wijzigen, is Both gerechtigd in overleg met Opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.
  8. Het is Opdrachtgever noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst toegestaan, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een door of namens Both bij Opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens Both bij de opdracht voor Opdrachtgever betrokken personeel, zulks op straffe van een boete van € 2.000,00 (tweeduizend Euro) voor elke overtreding, en een boete van € 500,00 (vijfhonderd Euro) per week dat de overtreding voortduurt.

         5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

  1. Both zal in de uitvoering van de Overeenkomst naar beste vermogen met de instructies en belangen van Opdrachtgever rekening houden. Both staat ervoor in dat de door haar uit te voeren Werkzaamheden zullen beantwoorden aan de Overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. Both zal opgegeven c.q. overeengekomen termijnen van af/oplevering naar beste vermogen in acht nemen, doch, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, zullen de op/afleveringstermijnen nimmer gelden als fatale termijn.
  2. Uitvoering van de Overeenkomst geschiedt zoveel mogelijk binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
  3. Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit de Overeenkomst met Both voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst of na afloop daarvan mocht blijken dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft Both, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan Both alle in verband hiermee geleden schade, te maken extra kosten daaronder begrepen, te vergoeden, het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schorten en zelfs alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Alles wat door Opdrachtgever aan Both verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
  4. Both is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van Both een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Both zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het selecteren van deze derden, doch kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige tekortkoming in de nakoming bij de uitvoering van de Overeenkomst voorzover die tekortkoming ligt in een prestatie van enige derde.
  5. Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Both, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij diefstal, vermissing of beschadiging heeft Both het recht de nieuwwaarde van de desbetreffende materialen en/of gereedschappen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  6. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken/faciliteiten zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

          6. OVERMACHT EN ONTBINDING  

  1. Storingen in de bedrijfsvoering van Both tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Both door derden en andere omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken en die buiten de invloedssfeer van Both liggen) ontslaan Both van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
  2. In geval van overmacht zal Both daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever in de zin van artikel 6:75 BW, is Both gerechtigd te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.
  3. Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
   - de andere partij diens faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
   - de andere partij surséance van betaling aanvraagt of aan hem surséance van betaling wordt verleend; of
   - de andere partij zijn onderneming liquideert en/of zijn activiteiten staakt.
  4. Indien één van partijen gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden en hij van dit recht gebruik maakt, is Opdrachtgever verplicht Both over het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst naar evenredigheid te betalen en alle in het kader van de Overeenkomst door Both gemaakte kosten te vergoeden.
  5. De artikelen 7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

         7. KLACHTEN EN GARANTIE 

  1. Klachten dienen steeds schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Overeenkomst c.q. de desbetreffende Werkzaamheden schriftelijk aan Both kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan enige klacht niet meer ontvankelijk zal zijn. Both is niet aansprakelijk voor schrijffouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van Both als bindend, tenzij het tegendeel door de Opdrachtgever wordt bewezen.
  2. Wordt een klacht door Both gegrond bevonden, dan zal Both gehouden zijn, zulks te harer keuze, zich naar beste vermogen in te spannen alsnog het overeen gekomen te leveren dan wel te vervangen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden onder restitutie van eventueel ontvangen bedragen.
  3. Eventuele gebreken aan (een deel van) de geleverde Werkzaamheden en/of goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. Eventuele gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
  4. Een klacht ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
  5. Op geleverde goederen is Both nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Both verstrekte garantie.

        8. AANSPRAKELIJKHEID 

  1. Behoudens voorzover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Both is de aansprakelijkheid van Both beperkt tot (i) het bedrag dat haar verzekeraar in desbetreffend geval zal uitkeren (waarbij het eigen risico voor rekening van Opdrachtgever komt); of – indien een dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of in het desbetreffende geval geen dekking verleend wordt – (ii) tot de totale in de desbetreffende Overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
  2. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Both is Opdrachtgever gehouden Both te vrijwaren van alle aanspraken, claims en vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Both instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door Both verrichte Werkzaamheden en/of door haar in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen.
  3. Indien een Opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
  4. Adviezen worden door Both naar beste weten en te goeden trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
  5. Evenmin aanvaardt Both enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van onjuiste of onvolledige gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens waarvan de ontvangst niet uitdrukkelijk door Both is bevestigd.

         9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID                  

  1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet op het moment van de feitelijke aflevering, maar pas op Opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Both gesloten Overeenkomsten is nagekomen:
   - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
   - de tegenprestatie(s) met betrekking tot, krachtens de desbetreffende Overeenkomst(en), door Both verrichte of te verrichten Werkzaamheden; en
   - eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgever van de desbetreffende Overeenkomst(en)
  2. Both is te allen tijde gerechtigd door haar geleverde en aan haar toebehorende goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Both niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe op eerste verzoek van Both zijn medewerking te verlenen, op straffe van een dadelijk opeisbare boete van € 500,00 (vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
  3. Both is steeds gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf danwel tijdens uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst(en) voldoende zekerheid voor betaling te verlangen. Indien aan de verlangde zekerheidsstelling niet binnen de door Both gestelde termijn wordt voldaan, is Both bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
  4. Het is Both toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde Werkzaamheden en deze foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden.

        10. FACTURATIE EN BETALINGEN

  1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand of indien de overeengekomen prijs naar de mening van Both daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.
  2. Elke gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van een gedeelte van samengestelde Overeenkomsten, kan worden gefactureerd, in welk geval dit gedeelte wordt beschouwd als een op zich staande transactie.
  3. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, in Euromunt. Korting, inhoudingen, opschorting of verrekening is behoudens schriftelijke instemming door Both niet toegestaan. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Both aangewezen bank- of girorekening. Kosten in verband met de betaling blijven voor rekening van Opdrachtgever. Both heeft het recht contante betaling te verlangen.
  4. Bij overschrijding van een betalingstermijn als bedoeld in de artikelen 10.1 en/of 10.3, is Both bevoegd de Opdrachtgever rente te berekenen over het verschuldigde factuurbedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke (handels)rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke (handels)rente berekend.
  5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Both moet maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht van Both op vergoeding van de werkelijke kosten, zo die hoger zouden zijn.
  6. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst in onderaanneming door Both doet uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Both zijn vorderingen op de klant, ontstaan uit diens contractuele verhouding met de klant, om niet aan Both cederen. Opdrachtgever verleent Both reeds nu onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
  7. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Both ingediende factuur te voldoen met inachtneming van de daarop vermelde betalingsspecificaties. Indien op een door Both ingediende factuur als betalingsspecificatie is vermeld dat een percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde geblokkeerde rekening (g-rekening) en dat het alsdan overgebleven percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde vrije rekening van Both, is de Opdrachtgever gebonden zich aan bovenstaande betalingswijze te conformeren. Voor zover de Opdrachtgever zich in zijn betalingen niet of slechts gedeeltelijk richt naar de betalingsspecificaties, zijn deze betalingen vooralsnog niet bevrijdend; tevens is Both gerechtigd te handelen zoals verwoord in artikel 10.4 ten aanzien van zowel de geblokkeerde rekening (g-rekening), als haar vrije rekening.

         11. DUUR EN BEËINDIGING

  1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur. Een Overeenkomst voor onbepaalde duur kan door Opdrachtgever en Both schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tegen het einde van een maand, waarbij niet eerder kan worden opgezegd dan tegen een datum waarop de desbetreffende Overeenkomst tenminste twaalf maanden heeft geduurd; deze opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
  2. Een Overeenkomst voor bepaalde duur wordt, tenzij deze bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van de looptijd is opgezegd (opzegging tegen een eerder tijdstip is niet mogelijk), stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd. Een aldus stilzwijgend verlengde Overeenkomst kan door Opdrachtgever en Both schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tegen het einde van een maand; deze opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
  3. Alle andere Overeenkomsten dan die in artikel 11.1 en 11.2 bedoeld, eindigen met hun volbrenging.

 12. AANVULLENDE VOORWAARDEN

  1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp- en/of reinigingsmiddelen, exclusief afvalzakken, zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Both is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Bij glazenwasserswerkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het Both toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen zoals hangsteigers en loopbruggen, voor zover aanwezig.
  3. De Opdrachtgever verplicht zich afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, kosteloos ter beschikking te stellen.
  4. Both zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting en premies sociale verzekeringswetten; zij vrijwaart de Opdrachtgever van alle eventuele aanspraken dien aangaande.

 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  1. Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Both is gevestigd, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 22 mei 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23046996.

 

Schoonmaakbedrijf Both
Oud-Beijerland
T 0186 - 618 745

 

Actie iPod Shuffle

Ontvang nu een gratis iPod Shuffle...
lees meer >>

Groothandel

SMB levert disposables, luchtverfrissers, dispensers, etc...
lees meer >>

Textielservice

Waarom textielservice via Schoonmaakbedrijf Both?
lees verder >>

Milieu

Steeds meer bedrijven en organisaties zien het belang van MVO...
lees verder >>